1. Prawo Cywilne

– prowadzenie spraw dotyczących własności nieruchomości, w tym spraw o zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, ustanowienie służebności.

–prawo spadkowe czyli sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;

–odszkodowania i zadośćuczynienia,

–podziały majątkowe zarówno małżeńskie, jak i spadkowe;

–sprawy ubezpieczeniowe,

–stosunki obligacyjne, a więc sprawy z tytułu nie wykonania i nienależytego wykonania umów;

–sprawy konsumenckie, a więc dochodzenie roszczeń wynikających z uprawnień typu gwarancja lub rękojmia;

–windykacja należności


2. Prawo Karne

– reprezentowanie pokrzywdzonych podmiotów w toku postępowania karnego,

– dochodzenie w imieniu pokrzywdzonych odszkodowań także w toku procesu karnego,

–występowanie w charakterze obrońcy obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

– występowanie w charakterze obrońcy oskarżonych w postępowaniu karnym.


3. Prawo Rodzinne:

–kompleksowe prowadzenie spraw o rozwód i separację;

–dochodzenie alimentów;

–regulowanie kontaktów z dziećmi

–regulowanie sposobu i formy wykonania władzy rodzicielskiej


4. Prawo Administracyjne:

–występowanie jako pełnomocnik w sprawach typu obywatel – urząd,

–sporządzanie skarg, odwołań i wniosków w postępowaniu administracyjnym;

–inicjowanie postępowania administracyjnego poprzez sporządzanie pism i podań;

–reprezentacja klientów przed organami administracyjnymi, jak również przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

–pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego w sprawach administracyjnych;

–dochodzenie odszkodowań za szkody spowodowane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi


6. Prawo Gospodarcze

–sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych i handlowych

–prowadzenie negocjacji umownych w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami;

–przeprowadzanie postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;

–pomoc w zakresie zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego

–reprezentowanie przed sądami gospodarczymi, jak również pomoc prawna na etapie postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym

–doradztwo prawne organom spółek prawa handlowego

–prowadzenie spraw gospodarczych związanych z dostępem do informacji niejawnych


7. Windykacja Należności

–dochodzenie zwrotu należności pieniężnych od dłużników klientów Kancelarii w sposób najbardziej dogodny dla nich i w możliwie jak najkrótszym czasie

–windykacja na etapie przedsądowym, poprzez ustalanie danych i miejsca pobytu dłużnika, nawiązanie z nim kontaktu i negocjacje mające na celu uregulowanie zadłużenia;

–windykacja na etapie sądowym poprzez dochodzenie należności w drodze stosownego pozwu sądowego, reprezentowanie klienta w toku postępowania sądowego,

–wdrożenie egzekucji komorniczej i reprezentowanie klienta przed komornikiem sądowym.


8 Obsługa prawna przedsiębiorców:

–rejestracja podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą;

–stała obsługa prawna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

–reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami administracyjnymi;

–windykacja należności od dłużników obsługiwanych przedsiębiorców;

–sporządzanie, negocjowanie i interpretowanie umów klientów.